Hobbyzone T-28 Trojan S UMX BNF Basic


Hobbyzone T-28 Trojan S UMX BNF Basic HBZ5650


Hobbyzone T-28 Trojan S UMX BNF Basic

ohne Spektrum Sender

kein Zubehör hinterlegt